رتبه علمی پزشکی دانشگاه های مجارستان از دید آکادمی پزشکی مجارستان

رتبه اول دانشگاه پچ

 دانشگاه پچ مجارستان
رتبه دوم دانشگاه سملوایز

دانشگاه سملوایز

و  رتبه سوم سگد

 

دانشگاه سگد مجارستان

و رتبه چهارم دانشگاه دبرسن

 

دانشگاه دبرسن

البته اعتبار مدارک هر ۴ دانشگاه مطابق با برنامه های عالی اتحادیه اروپا می باشد و هر ۴ دانشگاه مدرک
۱۲ ستاره اتحادیه اروپا را به فارغ التحصیلان ارائه می کنند
و آنها امکان کار در اروپا بدون هیچ قید و شرطی را دارند

 

 

دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ واحد تحصیلات مجارستان

دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ واحد تحصیلات مجارستان

تحصیل در مجارستان تحصیل در مجارستان